SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI NAGRADNIH IGER

Splošna pravila in pogoji nagradnih iger veljajo za Facebook in Instagram profil Belupo Slovenija ter spletno mesto www.belupo.si.

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Organizator nagradnih iger je Belupo d.o.o., Dvoržakova ulica 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA

 1. člen

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.

(3) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta;
 • strošek prenosa podatkov z interneta.

(4) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

POTEK NAGRADNE IGRE

 1. člen

Nagradne igre potekajo v obliki objav na zidu Facebook in Instagram profila organizatorja, dostopna na URL naslovih: https://www.facebook.com/beluposlovenija in https://www.instagram.com/beluposlovenija/.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 1. člen

(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je določen in objavljen za vsako nagradno igro posebej.

(2) Pravila in način sodelovanja so določeni v vsaki posamezni nagradni igri.

(3) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema splošne pogoje sodelovanja.

(4) V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri s tem, da udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.

(5) Udeleženec nagradne igre podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem za potrebe oglaševanja oz. objav tako  pridobljenega gradiva v vseh medijih organizatorja oz. brez pravice do nadomestila oz. plačila.

NAGRADE

 1. člen

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme eno nagrado.

(2) Nagrade posamezne nagradne igre so navedene v objavi, kjer nagradna igra poteka.

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

 1. člen

(1) Žrebanje nagrad poteka v prostorih organizatorja.

(2) Žrebanje se izvaja z naključnim žrebom na dan, določen v objavi nagradne igre.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 1. člen

(1) Nagrajenec je o prejemu nagrade obveščen preko zasebnega sporočila ali na način, predhodno določen v nagradni igri, najkasneje v 48 urah.

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja, organizator kot nagrajenca objavi na Facebook in/ali Instagram profilu organizatorja.

(3) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

 1. člen

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

(2) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja. Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(3) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko, v kolikor vrednost nagrade presega 42 EUR. Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.

(4) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (2) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade. Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki pisno pripravijo sami, ter ga posredujejo na elektronski naslov info@belupo.si.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 1. člen

(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

(3) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih

pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);

 • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja

o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom

v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);

 • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z

dostavo nagrade);

 • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z

veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

(6) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

(7) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(8) Uporabniki podatkov so administrator spletne strani, Facebook in Instagram profila organizatorja.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 1. člen

(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook  in Instagram skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook in Instagram skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook/Instagram strani.

(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami.

(4) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov naslovite na elektronski naslov: info@belupo.si.

VELJAVNOST SPLOŠNIH PRAVIL IN POGOJEV NAGRADNIH IGER

 1. člen

Pravila veljajo od 1. januarja 2021 do preklica.